Subdsidieregelingen

Subsidieregelingen
De Bibliotheek CultuurPuntAltena werkt samen met de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Op dit moment is er alleen met de gemeente Woudrichem een samenwerking op het gebied van coördinatie en uitvoering van muziekeducatie. De beide andere gemeenten hebben echter ook subsidiemogelijkheden voor vrije muzieklessen en/of muziekverenigingen. 
 

Ook de gemeente Aalburg heeft een subsidieregeling voor individuele leerlingen tot 18 jaar die muziekles volgen. Het toe te kennen subsidiebedrag is vastgesteld op 50% van het lesgeld voor muziekonderwijs tot een maximum van nu nog € 295,- per leerling. Leerlingen die muziekles volgen bij een muziekvereniging, zijn uitgesloten van deze subsidieregeling. De muziekverenigingen ontvangen namelijk via de subsidie Amateurkunst een bijdrage in de leskosten voor hun leerlingen tot 18 jaar. 

De gemeenteraad van Aalburg heeft besloten gefaseerd een bezuiniging door te voeren op het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van € 295 (exclusief indexering) naar € 100 per aanvraag met ingang van 2017. Dit betekent dat er in 2017 per individuele aanvraag een bedrag van € 100 wordt toegekend. 

De aanvragen voor het schooljaar 2017-2018 moeten worden ingediend tussen 1 september en 1 november 2017. Aanvragen die na 1 november worden ontvangen worden niet in behandeling genomen. Er wordt dan geen subsidie toegekend

Klik hier voor meer informatie over de muzieksubsidie.
 

Vanaf 1 september 2017 tot en met 31 december 2017 is het voor individuele muziekleerlingen uit de gemeente Werkendam mogelijk om voor het cursusjaar 2017-2018 subsidie aan te vragen voor muziekles. Alle leerlingen tot en met zeventien jaar komen hiervoor in aanmerking als ze muziekles hebben bij een erkende docent muziek gericht op instrumentaal of vocaal onderwijs. Leerlingen die muziekles volgen bij een vereniging, harmonie, accordeonvereniging of fanfare komen niet in aanmerking voor subsidie, omdat deze organisaties al gesubsidieerd worden door de gemeente.
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 100. Klik hier voor de subsidieverordening Individueel Muziekonderwijs gemeente Werkendam. Meer informatie: Annet Hoogenboom (annet.hoogenboom@werkendam.nl).
 
Daarnaast kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan een breder bereik en een variatie van kunst- en cultuuruitingen. Als zeven kunst- en cultuurvormen worden onderscheiden: letteren/literatuur en poëzie, muziek en zang, toneel en dans, musea, beeldende kunt, fotografie en film en archeologie, cultuur- en geschiedbeoefening. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten en de aanvraag moet tenminste acht weken voorafgaand aan de activiteit worden aangevraagd.  Meer informatie over  de subsidieverordening Stimulering Kunst- en Cultuuruitingen: Jessica Klein  (jessica.klein@werkendam.nl)
 
Zangverenigingen, de harmonie, de fanfare en muziekverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een basissubsidie en een bijdrage per leerling.  Meer informatie over de subsidieverordening Amateurkunst: Dick van Herwijnen (dick.van.herwijnen@werkendam.nl)
 
Klik hier om naar de site van de gemeente Werkendam te gaan voor meer informatie over de muzieksubsidie.
 

De Bibliotheek CultuurPuntAltena geeft in opdracht van de gemeente Woudrichem uitvoering aan het programma MuziekWijzer Altena. Klik hier voor meer informatie hierover en de verschillende subsidieregelingen die mogelijk zijn.